بازی آنلاین 2048

0
0

عددها رو به هم وصل کن تا به 2048 برسی!

شروع مجدد

نحوه انجام بازی: از کلیدهای جهت برای جابجا کردن کاشی‌ها استفاده کنید. وقتی دو کاشی با عدد یکسان به هم برسند در یک کاشی ترکیب می‌شوند.


Created by Gabriele Cirulli. Based on 1024 by Veewo Studio and conceptually similar to Threes by Asher Vollmer.